Politika privatnosti

Kao potencijalne kupce, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Tim Sistem d.o.o., Vas ovim putem obaveštava o tome kako će se Vaši lični podaci koristiti, odnosno obrađivati i u koje svrhe, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Rukovalac podataka

Rukovalac Vaših ličnih podataka je Tim Sistem d.o.o., ul. Prva industrijska br. 9, 22330 Nova Pazova, Srbija, matični broj: 08783063 (u daljem tekstu: Rukovalac).

Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode, a to su sledeći podaci: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka

Lični podaci koje nam dostavite biće korišćeni u svrhu direktnog oglašavanja naših proizvoda.

Naime, svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, a sve radi razumevanja Vaših potreba i pronalaženja za Vas adekvatnog prostora.

Davanjem podataka o ličnosti saglašavate se da Društvo iste koristi da Vas obavesti o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje Vas interesuju u vezi sa našom kompanijom, da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, marketinškim kompanijama, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju nepokretnosti, kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

Način korišćenja podataka

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, uvid, upotreba, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje.

Pravni osnov obrade podataka

Pravni osnov obrade podataka je isključivo Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

Ostale informacije

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve do opoziva Vaše saglasnosti, odnosno sve dok nas ne obavestite da više ne želite da primate naša obaveštenja.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup Vašim podacima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

 

Ovim putem Vas obaveštavamo da se Vaši podaci o ličnosti ne iznose iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.